המדור ההלכתי: הקפות הושענה רבה

שאלה
ביום הושענה רבה, כאשר מקיפים את הבימה שבע הקפות, האם יש לאחוז את ארבעת המינים בידו, או שמא יקיף רק עם הערבות?
 
תשובה
יש להקיף את ההקפות עם ארבעת המינים, ולא כמו שכתבו חלק מן הפוסקים שיש להקיף רק בלולב או רק בערבה.
 
הרחבה ומקורות
בגמרא במסכת סוכה דף מג נחלקו רבי אלעזר ואביי עם רב נחמן בשם רבה בר אבוה במה הקיפו את המזבח כאשר בית המקדש היה קיים. רבי אלעזר ואביי סברו שהקיפו את המזבח בלולבים, ואילו רב נחמן בשם רב אבוה בסר שהקיפו אותו עם ערבות. בעקבות המחלוקת בגמרא נחלקו הראשונים מה ננקט להלכה. הרמב"ם סבר שההקפה היתה בלולב, ואילו הרי"ץ גיאת סבר שההקפה היתה בערבה.
 
מחלוקת זו משליכה כמובן על שאלת הקפת הבימה בהושענה רבה [וכן בשאר הימים], האם יש להקיף את הבימה כאשר הלולב מוחזק ביד, או שמא יש להקיף רק עם הערבה. ולהלכה נפסק שיש להקיף בלולב ובכל ארבעת המינים, כך כתב הבית יוסף והשולחן ערוך בסימן תרסד. הבית יוסף מסביר כי על אף שרש"י בתשובה, וכן הרמב"ם סבורים שיש להקיף רק בלולב, מכל מקום מאחר שיש מחלוקת אנו פוסקים שיש להקיף בכל ארבעת המינים, שהרי הסובר שיש להקיף בלולב אינו פוסל את המקיף בערבה וכן להיפך, אלא שכך המנהג, ועל כן יש להקיף כאמור בכל ארבעת המינים. אמנם בספר כף החיים כתב שעל פי הסוד אין לערבה מקום בהקפה זו, אלא רק לאחר ההקפה של הלולב, אך מכל מקום, מאחר שמנהג ירושלים אינו כן נפסק להלכה שיש להקיף בד' המינים כאמור. להרחבה ראה בספר חגים וזמנים עמ' קעא.