המדור ההלכתי: נישואין בחודש אלול

 שאלה
בבית הכנסת שלנו, שלו היכל מפואר, נוהגים רבים מתושבי העיר להינשא. והנה העלה אחד מן המתפללים טענה כי יש להימנע מלהינשא בחודש אלול שכן אלו ימי הרחמים והסליחות, וראוי לנהוג בהם כובד ראש, האם יש להתחשב בטענתו?
 
תשובה
טענה זו מוכרת ונהוגה באי אילו מקומות. אך מדובר בטעות ואין להימנע כלל מנישואין בחודש זה.
 
מקורות והערות
בעשרת ימי תשובה שהם ימי דין כמו שנאמ במסכת ברכות [דף יב], כתב בספר מטה אפרים, והובא להלכה בקיצור שולחן ערוך סימן קל, שיש נוהגים להימנע מלערוך נישואים בימים אלו. כך גם נכתב בספר חכמת שלמה, ובסידור הגאון יעב"ץ. אולם גם הלכה זו לא נתפשטה ברוב המקומות, ורבנים רבים נהגו לערוך את הנישואין גם בעשרת ימי תשובה. וידוע כי הרב דוד צבי הופמן מחבר שו"ת מלמד להועיל נישא ביום ו בתשרי. וכיום יש סיבה יתירה לעודד נישואין אף בעשרת ימי תשובה, שכן רוב הבחורים נישאים לאחר גיל עשרים  ומוטלת עליהם חובה להקדים את ימי נישואיהם, וכבר אמרה הגמרא כי בן עשרים שנה ולא נישא הרי הוא בהרהורי עבירה.
 
וכל זה כאמור, הוא רק לעניין עשרת ימי תשובה, אולם בחודש אלול בוודאי שאין כל מניעה להינשא ואדרבה מדובר במצווה. ובספר יחווה דעת הביא שבעל השדי חמד נישא בחודש אלול, והעיד שכל גדולי הדור היו בחתונתו, ולכן אותם אלו האומרים שאין לערוך חופה וקידושין בחודש אלול – טעות היא בידם. עד כאן דברי ה'שדי חמד'. ובספר יחווה דעת הנ"ל הוסיף כי המחמיר בדבר זה "אינו אלא מן המתמיהים". עם זאת ראוי לציין כי ביום ז' באלול בלבד יש שנהגו על פי צוואת רבי יהודה החסיד שלא להינשא. להרחבה ראה שם, א, מח, ובספר נטעי גבריאל הלכות ראש השנה.