המדור ההלכתי: זמן הסליחות

 שאלה
מהו הזמן הראוי ביותר מבחינה הלכתית לאמירת הסליחות?
 
תשובה
הזמן המובחר ביותר לאמירת סליחות הוא בסוף הלילה קודם עלות השחר, אמנם מעיקר הדין מותר לומר אף קודם לכן ובלבד שיהיה לאחר חצות.  במקרים מסויימים התירו לומר גם קודם לכן.
 
הרחבה ומקורות
בשולחן ערוך סימן תקפא כתב כי נהגו ישראל לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול. ובספר משנה ברורה הסביר כי סוף הלילה הוא הזמן בו הקב"ה 'שט' בעולם הזה, ועל כן הוא עת רצון. ביום הראשון של הסליחות נהגו להשכים מעט יותר והטעם שהובא בספר מטה אהרן הוא כדי שיספיקו לומר מבעוד לילה את הפזמון 'במוצאי מנוחה', 'בזעקתם בעוד ליל', וכן את 'רצה את עתירתם בעמדם בלילות'. ומכל מקום אם התחילו קודם עלות השחר יכולים לומר את הפזמונים הללו גם לאחר עלות השחר שכן את תפילתם ועתירתם החלו בלילה. 
 
אמירה קודם חצות נאסרה שכן אין לומר כל סליחות וי"ג מידות קודם חצות מלבד יום הכיפורים [משנה ברורה].  אמנם כאשר מדובר בסיטואציה בה יש סכנה ללכת ברחוב בשעה כזו, ואם לא יאמרו את הסליחות קודם חצות – קיים חשש כי הם יתבטלו לגמרי, התיר בספר אגרות משה לומר את הסליחות כולל י"ג המידות אף קודם לכן, אך הדגיש כי צריך לפרסם כי זו הוראת שעה וכאשר הדבר יתאפשר יש לחזור ולומר בזמן. בספר יחווה דעת כתב על אדם שמתקשה לומר את הסליחות לאחר חצות שכדאי שיאמר את הסליחות ביום קודם תפילת מנחה ולא בלילה קודם חצות. להרחבה ומקורות נוספים ראה ספר אשי ישראל פרק מה.