המדור ההלכתי - ללמד ילדים לימודי חול בבית הכנסת

 

שאלה
האם מותר ללמד ילדים אגב לימוד תורה גם כתיבה, חשבון, ושאר לימודי חול בבית הכנסת?
 
תשובה
כאשר הדבר נצרך, יש מקום להתיר. עם זאת היתר זה מוגבל בעיקר לבתי כנסיות שבחו"ל, אכן בבתי כנסת בארץ ישראל ראוי להחמיר.
 
מקורות והערות
הגמ' במסכת מגילה בדף כח כותבת: "בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש – חישוב חשבונות, אין אוכלין בהן ואין שותין בהן ואין ניאותין בהם ואין מטיילין בהם ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ואין מספידין בהן הספד של יחיד" וכו'. כלומר בבית כנסת אין לעשות צרכים שאינם של קדושה כגון חשבונות וכדומה.
 
התייחסות קונקרטית יותר לענינינו נמצאת בבן איש חי בפרשת ויקרא שם כתוב "אסור ללמוד כתיבה וקריאה של לשונות אומות העולם בבית המדרש, ואפילו לשון של ערבית שלנו וכתיבתו אסור". וכן הוא בספר כף החיים.
 
אמנם בספר העתים [עמוד רנו] כתב כי "משמיה דרב האי גאון איתמר שמותר ללמד תינוקות של בית רבן אגב לימוד תורה כתב ערבי וחשבונות, אבל שלא עם התורה אינו נכון". ביסוד דברי רב האי גאון נאמרו שני הסברים. א. גם לימוד כתיבה ושאר לימודי החול הינם 'דבר מצווה' שהרי כלל בידינו כי חייב אדם ללמד את בנו אומנות כדי שיוכל להסתדר במרוצת החיים. ב. אם לא נתיר לימודי חול בבית הכנסת עלולים נערים רבים להיגרר אל מקומות לימוד נכריים וכפרניים ויתנערו כליל מן הדת והמצווה.
 
עם זאת היו שדחו את הראייה מדברי רב האי גאון והסבירו כי כוונתו לא היתה בבית הכנסת ממש היכן שמצויים ספרי התורה וארון הקודש, אלא במבואת הבית או בחדרים הסמוכים לאולם בית הכנסת.
 
מסקנת הפוסקים אפוא היא שבחו"ל יש מקום להקל, שכן בבבל נבנו בתי הכנסת על תנאי [שיוכלו להשתמש בהם לכשיחרבו] כפי שקבעה הגמרא במסכת מגילה, וקדושתן איפא קלה יותר  - והמפרשים הסכימו כי 'בבל' הוא שם קוד לכל בתי הכנסת שבחו"ל - אכן בבתי כנסת שבארץ ישראל יש להחמיר בזה. להרחבה ראה בספרים שו"ת יבי"א ח"ז סימן כב, ושו"ת צי"א חלק ט סימן טו.