האם לרכוש תפילין יקרות לנער שיניח אותן רק בבר המצווה

שאלה

כגבאי בית הכנסת באזור חילוני מגיעה אלי השאלה הבאה בצורות שונות:

יהודי יקר רכש לבנו תפילין לבר המצווה אלא שזה הניח אותן רק ביום הבר מצווה ומאז מונחות הן בארון. כך היה גם עם בנו השני וכעת כשהגיע בנו השלישי לבר המצווה חשבתי לייעץ לו לרכוש עבור בנו תפילין כשרות ומהודרות [אך לא מהודות שבמהודרות] במחצית הסכום, ובמחצית השניה ירכוש תפילין לילד עני שאין בידו לרכוש תפילין כלל.

תשובה

אכן כך יעשה, ומהכסף שנותר ירכוש תפילין לילד יתום עני.

הרחבה ומקורות

במסכת חולין אמר מר עוקבא: אני חומץ בן יין ביחס לאבי, שכן אבא לאחר שהיה אוכל בשר, לא היה אוכל גבינה עד 24 שעות לאחר מכן, ואילו אני אוכל בסעודה אחת בשר ובסעודה האחרת [לאחר 6 שעות או יותר] כבר אוכל גבינה.

הקשו המפרשים: מדוע אם כך לא המתין מר עוקבא גם כן 24 שעות? אם הוא רואה בכך חסידות כה גדולה שיעשה זאת גם כן?

והשיבו שמר עוקבא הרגיש שהוא לא בדרגתו של אביו ביראת השמים ולכן לא נהג בחומרא של 24 שעות.

גם בעניינינו, כאשר נער מניח תפילין, למרבה הצער כפי שאנו יודעים, רק ביום בר המצווה ובחגיגת הנחת התפילין בכותל המערבי, אין צורך לקנות לו תפילין מהודרות שבמהודרות ולהחמיר כשהדבר לא רלוונטי.

ירכוש לו איפא, תפילין מהודרות וכשרות, ובמחצית הכסף הנותר ירכוש תפילין לילד יתום ועני.

אגב, גם בהנחת התפילין של יום הבר מצווה, צריך לזכור כי אין אנו משוכנעים כי הוא מניח אותם לשם מצווה. אמנם לרוב, גם אם אין כוונה מיוחדת לשם מצווה אנו מניחים שעושה המצווה התכוון גם בפעם הראשונה לשם מצווה אולם במקרה כזה שברור לנו שהוא מניח רק לשם 'חגיגת הנחת התפילין' ייתכן שאפילו לא יצא ידי חובה גם בפעם הראשונה...

תשובה זו נפסקה על ידי הגרי"ש אלישיב זצ"ל, והובאה על ידי חתנו שיבדל"א הגר"י זילברשטיין [עיין חישוקי חמד סוכה דף כח].  

המדור נועד לעורר את לב המעיינים בלבד