קפה לפני הסליחות

שאלה
האם לקמים באשמורת הבוקר לאמירת הסליחות מותר לטעום עוגה או פירות? ומה באשר לתה וקפה?
 
תשובה
הקמים באשמורת הבוקר ועלה עמוד השחר, אסור להם לטעום בשום אופן כל דבר מאכל, מלבד תה או קפה לאנשים שחלש ליבם. וקודם שעלה עמוד השחר יש שהקילו אף בטעימת מזון.
 
מקורות והרחבה
אסור לאכול ולשתות קודם תפילת שחרית. המקור לאיסור זה הוא מהגמ' במסכת ברכות דף י שדרשה את הפסוק "'לא תאכלו על הדם' – לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם, וכן נאמר אצל ירבעם, אותי השלכת אחרי גויך, אל תיקרי גויך אלא גואיך, אמר הקב"ה: לאחר שנתגאה זה באכילה ושתיה בא לקבל עליו עול מלכות שמים".

אמנם שתיית מים וגם תה או קפה מותרת גם קודם התפילה וגם לאחר שעלה עמוד השחר, שכן בשתיית משקאות אלו לא ניכרת גאווה.

האם מותר לשתות משקאות אלו גם עם סוכר? הפרי חדש סבור כי לא הותר אלא כאשר שותים את המשקאות ללא סוכר, אמנם בשו"ת יביע אומר שצויין בספר ילקוט יוסף חלק א הביא שלא אסר הפרי חדש אלא משום שכך היה נהוג במקומו ובזמנו שלא לשתות את הקפה עם סוכר, אך כיום שנוהגים לערבב במשקאות גם סוכר יש להתיר גם במקרה כזה.

כאשר אוכלים קודם שעלה עמוד השחר יש שהקילו, ויש להם על מי לסמוך [וראה שו"ת השיב משה או"ח סימן ו], וכפי שהוכיח בארוכה בספר יביע אומר חלק ה סימן כב. ומכל מקום המחמיר תבא עליו ברכה.