המדור ההלכתי: האם יכול להיות שאסור לחלק טבק במהלך התפילה בבית הכנסת?

שאלה

בבית הכנסת שלנו, וכן בבתי כנסת רבים אחרים נוהגים לחלק טבק בשעת התפילה, האם יש סיבה לאסור את הדבר?

תשובה

מנהג זה נפוץ מאד, אך לא רבים יודעים כי אין לעשות זאת! אולם מותר לחלק את הטבק שלא בשעת התפילה.

מקורות נוספים

מנהג זה כפי שכתב כותב השאלה נפוץ מאד, בוודאי בבתי הכנסת הוותיקים. אחד מן המתפללים שולף קופסת טבק קטנה ועובר מבין המתפללים כשהוא מציע להם בנדיבות ובמאור פנים לקחת קמצוץ ['שמעק' טבק] מן האבקה המיועדת להרחה, ואין פוצה פה ומצפצף.

אולם הדבר אינו נכון, וראוי לעורר על כך.

רבי חיים פאלאג'י בספרו כף החיים [סימן יא הלכה יט] כותב: "אסור לשאוף טבק בבית הכנסת 'בתוך התפילה', ולעצמו יכול לקחת, אבל לא בחזרת התפילה, ואם חברו פשט ידו ורוצה לקבל מהטבק, ייתן לו כלאחר יד, אבל שלא בשעת התפילה וכגון, בשעת מכירת המצוות – מותר. ולפעמים מרבים שלום על ידי זה".

ובספר שדי חמד [מערכת בתי הכנסת סימן ו] כתב שאין להקל אלא שלא בשעת התפילה, ובצינעא, וכמתכסה בטליתו, ומחה שם על אותם השולחים טבק זה לזה.

ורבי חיים פלאג'י ציין לספר פתח הבית שמנהג העולם שלוקחים זה מזה בצינעא מבלי קלות ראש.

וראה בספר זכרונות אליהו שציין לדברי רבי חיים פלאג'י והוסיף שכעת נתפשט המנהג לשאוף טבק ולהזמין [הסובבים אותו] כדי שלא יבואו לידי שנאה, מכיוון שרוב הציבור, והתלמידי חכמים מזמינים זה לזה, ומכל מקום אני הקטן [רבי אליהו מני בעל 'זכרונות אליהו'] נוהג שלא לשאוף מ'יוצר' עד  לאחר 'נפילת אפיים', ואם יזמין אותי אדם אני לוקח, ואיני שואף אותו. ובספר ילקוט יוסף כתב על הנ"ל "וכן דעת אאמו"ר שליט"א".

אמנם שלא בשעת  התפילה כתבו פוסקים רבים שהדבר מותר גם אם עושים זאת בתוך בית הכנסת, אך יש להיזהר שלא יבואו לידי קלות ראש ולדיבורים בבית הכנסת – ויש מחמירים גם בזה [למקורות נוספים ראה בספר 'בית כנסת כהלכה' עמ' נה-נו].