המדור ההלכתי: האם מותר להביא לביתה כנסת אדם שאינו שולט על יציאותיו

שאלה

השאלה שלנו מעט בלתי נעימה אך חשובה: בבית הכנסת שלנו מתפלל אדם שאינו יכול לשלוט על יציאותיו, והוא נעזר בקטטר, ובבגד מיוחד. האם מותר לו להגיע לבית הכנסת שהרי עשיית צרכים בבית הכנסת הינה דבר שאינו מכובד כמובן?

תשובה

חולה שיש לו קטטר יכול להגיע לבית הכנסת ולהתפלל, ואפילו כשהמים שותתים, אולם לגבי יציאות, מותר לו להתפלל, אך כשחש ביציאה עליו להפסיק את התפילה.

הרחבה ומקורות

בספר חיי אדם כתוב שאסור להשתין בסוכה. ובספר לחם שלמה נשאל מה המקור לזה? הלא מצינו שמותר להשתין עם תפילין ומדוע אסור להשתין בסוכה?

והשיב כי אין דמיון, שכן הטלת מים לא נחשב ביזיון לתפילין, אולם בסוכה, הטלת מים מהווה ביזיון שהרי חלל הסוכה והאוויר שבה הינם 'חפץ מצווה' ועשיית מעשה ביזיון בתוך החפץ הינה דבר אסור, ודומה דבר למשתין על גבי התפילין ממש חלילה. לפי זה לכאורה תהיה בעיה להגיע לבית הכנסת שבחללו מוטלים יציאות.

והנה כתב הטור בסימן הפ' כי מי שברי לו שאינו יכול להתפלל בלא הפחה מוטב שיעבור זמן תפילה ממשה שיתפלל בלא גוף נקי... אמנם מי שרגיל הוא בכך ואם לא יתפלל יפטר מן התפילה לעולם – בוודאי מותר לא להתפלל בלא גוף נקי, וכן הוא בעניין אונס ברמ"א.

לפי זה, גם במקרה שלנו, אם לא יכנס לבית הכנסת או לא יתפלל אין לו תקנה – ועל כן ודאי מותר לו להתפלל.

וראה בשו"ת יד אליהו סימן יד, לגבי אסיר הנמצא בחדר לא נקי – מותר לו להתפלל ולקרוא שם קריאת שמע משום שאין איסור לומר דבר שבקדושה במקום הזוהמה, אלא שיש מצוות עשה של 'והיה מחניך קדוש', וזה מה שיכול האיסר לעשות ולא יותר. שהרי אינו לצאת מחדר כלאו... למקורות רבים נוספים ראה בספר חישוקי חמד עמ' שמחח-שנא.