המדור ההלכתי: האחים ירשו ספר תורה וסכסוך עמוק פרץ ביניהם

שאלה

שני אחים ירשו ספר תורה, ועל פי ההלכה יש לאחד מהם לקנות את חלקו של השני אלא שאיש משניהם לא השיגה ידו. והנה למכור את הספר תורה ולהתחלק בדמיו אסור כפי שנאמר בגמרא, ובינתיים פרצה מריבה קשה בין האחים בשאלת הבעלות על הספר והם ניתקו כל מגע ביניהם. גבאי הקהילה בראותם את המצב, מציעים למכור את הספר ולו כדי שהמריבה הקשה ביניהם תשקוט, האם הדבר אפשרי?

תשובה

בשאלה זו יש צדדים לכאן ולכאן ויעשו שאלת חכם לגופו של עניין.

הרחבה ומקורות

הגמרא במסכת מגילה דף כז פוסקת כי אסור למכור ספר תורה אלא על מנת ללמוד תורה או לישא אשה. הלכה זו הובאה בשם 'יש אומרים' בשולחן ערוך סימן קנג, ולפי זה חל איסור למכור את הספר עבור השקטת מחלוקת.

והנה בשולחן ערוך אבן העזר סימן א כתוב שאדם, אף אם קיים מצוות פריה ורביה, אסור לו להישאר ללא אשה, ועליו לישא אשה 'בת בנים'.

ומה הדין אם עליו למכור ספר תורה כדי לישא אשה כזו? יש אומרים שאם יש לו בנים לא ימכור ספר תורה כדי לישא אשה בת בנים, ויש אומר שאפילו אם יש לו בנים ימכור את ספר התורה על מנת לישא אשה בת בנים. הבית שמואל כתב שמשמע מן השולחן ערוך שפסק כדעה הראשונה.

לעומת זאת כתב הרמ"א שאם יש לו הרבה בנים, והוא מתיירא שאם ישא אשה בת בנים יבואו קטטות ומריבות בין הבנים ובין אשתו, מותר לו לישא אשה שאינה בת בנים.

ולפי זה, אם מצוות פריה ורביה דוחה איסור מכירת ספר תורה באופן כללי, ורק מפני חשש מריבה נדחה איסור פריה ורביה [כמו שכתב הרמ"א], אם כן כל שכן כאשר כבר יש מריבה כמו במקרה האחרים יהיה מותר למכור את ספר התורה.

אמנם מספר חלקת מחוקק [סעיף קטן יב] משמע שאין למכור ספר תורה אפילו בשביל להשקיט מחלוקת. נמצא דיש לפשוט ספק זה לכאן ולכאן ועל כן יתייעצו עם מורה הוראה מובהק. להרחבה ומקורות נוספים ראה ספר 'חישוקי חמד' מגילה עמ' שלט-שמ.