חתם על הוראת קבע לבית הכנסת וירד מנכסיו

שאלה

ראובן, אדם אמיד חתם על הוראת קבע לטובת בית הכנסת שלנו ללא הגבלת זמן. בעת האחרונה ירד ראובן מנכסיו והוא מבקש להפסיק את התרומה. מאידך ידועה ההלכה שאסור להתיר נדרי צדקה, וממילא שגם לא ניתן לכאורה להפסיק את התרומה, מה ההלכה?

תשובה

מותר להישאל על הנדר ולהתיר אותו, אולם בלא זה אין להפסיק את הוראת קבע.

הרחבה ומקורות

בחידושי הגאון רבי עקיבא איגר על שולחן ערוך [סימן רנח סעיף ו], כתוב בשם תשובת הרדב"ז [סימן קלד], שהנודר נדרי צדקה, לא רק שלו עצמו אסור להישאל – כלומר להתיר את זה, אלא גם לחכם המתיר את הנדר אסור לעשות זאת, והוסיף שאף מנדים אותו.

ובגמרא במסכת נדרים [דף כח] כתוב שהאומר נדר בסתם, ולמשל האומר יאסרו פירות עלי ולא הגביל את עצמו בזמן, הרי אלו אסורים עליו לעולם. ואם היה מדובר בנדרי אונסין אינו אסור אלא לאותו יום.

על פי האמור, נדמה היה כי האיש שנדר נדרי צדקה שאסור להישאל עליהם, וגם לא היה אנוס, אינו יכול לבטלם לעולם כל עוד לא קצב להם זמן.

אולם הפוסק הגדול הרב אלישיב, אמר לחתנו הרב יצחק זילברשטיין שיש מקום להתיר לנודר את הנדר.

שכן בשעה שתרם, אילו היה נשאל האם ברצונו לתרום לעולם, סביר להניח שהיה אומר שאינו חפץ בכך, שכן אין אדם שמסוגל להתחייב לדבר כזה. וכיוון שכך, ניתן יהיה להישאל על הנדר, כלומר לעשות התרה נדרים בפני שלשה וכו'. אולם ללא התרה, אין להפסיק את ההוראת קבע. למקורות והרחבה ראה בספר קב ונקי חלק ב' עמ' שמא.