המדור ההלכתי: להשתמש בספסלי בית הכנסת ליום ההולדת של הסבתא

שאלה

בבית שלנו נערכה מסיבת יום הולדת לסבתא, וביקשנו לשאול מבית הכנסת הסמוך ספסלים לצורך האירוע. הגבאי התנגד בנימוק כי אין לעשות שימוש חול בחפצי בית הכנסת שהם קודש, האם הוא צדק?

תשובה

מותר להשתמש בספסלי בית הכנסת לצורך חול, ורשאים הייתם לשאול את הספסלים.

מקורות והרחבה

הרמ"א בסימן קנד כתב: "ונהגו ליהנות מכמה הנאות מתשמישי קדושה כגון מטפחות של ספרים ומעילים של ספר תורה ושולחן של בית הכנסת".

ההסבר להיתר זה הוא משום שכך נהגו והורגלו וממילא של בית הדין מתנה עליהם מלכתחילה שיהיה אפשר לעשות בהם גם שימוש של חול. בנמוק זה גלום טעם נוסף כפועל יוצא: בית דין מתנים עליהם מלכתחילה שאפשר יהיה לעשות בהם שימוש כדי שלא יבואו בני אדם לידי תקלה [ההרגל מול האיסור].

ולכאורה יש להעיר, הלא לא היתה כאן התניה מפורשת לכתחילה?

מכל מקום, מאחר שכך הורגלו אנו אומרים ש'כהתנו דמי'.

וראה בספר ערוך השולחן שכתב: עינינו הרואות שנוהגים לשאול מבית הכנסת ספסלים ושולחנות ומנורות לבית המשתה וכדומה', ואפילו לצורך הדיוט שרי, דאמרינן לב בית מתנה עליהם.

למקורות נוספים ראה שארית יוסף חלק שלישי עמ' רפד.