המדור ההלכתי: מצלמה נסתרת בארון הקודש

 

האם מותר להטמין מצלמה זעירה בארון הקודש או שנחשב הדבר לביזוי הקודש?

שאלה

בבית הכנסת שלנו קיימים ספרי תורה ומגילות עתיקות ויקרות, ונודע לנו, כי באזור מסתובבת קבוצת עבריינים ששמו עיניהם על ספרי התורה והמגילות. שאלתינו: האם מותר לקדוח חור קטן בארון הקודש ולהטמין שם מצלמה זעירה שתתעד את הגנבים, או שמא נחשב הדבר שאנו מבזים את ארון הקודש?

תשובה

מותר להטמין מצלמה זעירה ונסתרת בארון הקודש במקרה כזה.

מקורות והרחבה

במסכת ברכות דף כג נאמר שמותר להכניס תפילין אפילו לתוך בית הכיסא אם המטרה היא כדי לשמרן. מסביר רש"י [בדף כד דיבור המתחיל כל], 'דכל לנטורינהו טפי עדיף להו מבזיוני' כלומר מאחר שהאדם מוזהר על שמירת חפצי הקודש אין נחשבת השמירה גם במקום כמו בית הכיסא לביזיון.

ובשולחן ערוך יו"ד סימן רפב כתוב "חייב אדם לנהוג כבוד גדול בספר תורה, אבל אם מפחד מפני הגנבין מותר להניחו על גבי החמור ולרכב עליו". לאור דברי הגמרא והשולחן ערוך הנ"ל פסק הגרי"ש אלישיב שמותר לנקוב חור בארון קודש כדי להטמין בו מצלמה ואין הדבר נחשב לביזיון.

והוסיף הרב, שכאן קיים חשש שאם יצליחו הגנבים לשדוד את אחת המגילות למשל עשויים הם לנסות ולגנוב ספרי תורה במקומות נוספים ועל כן אין ספק שהדבר מותר. להרחבה ראה בספר קב ונקי עמ' נח ואילך.