המדור ההלכתי: מחסה בבית הכנסת

עם התגברות הפיגועים והאיומים מאיראן נשאלה שאלה מעניינת: האם מותר למצא מחסה בבית הכנסת כאשר נורות יריות או משוגרים טילים לעבר יהודים, והם יכולים לברוח גם לבית פרטי הנמצא באותו מרחק של בית הכנסת?[אם מדובר בפיקוח נפש גמור, אין כל ספק שמצווה להתחבא בבית כנסת. השאלה עוסקת במקרה בו ניתן מראש לבחור את מקום המסתור – בית כנסת, או בית פרטי].

תשובה

מותר להימלט אל בית הכנסת ולמצא בו מחסה גם אם אין מדובר בפיקוח נפש מיידי.

הרחבה ומקורות

כאשר ביקשו מחוני המעגל שהתפלל לה' שירדו גשמים [כמובא במסכת תענית פרק ג משנה ח], חג חוני עיגול ואמר כי לא יצא משם עד שירדו גשמים. התחילו לרדת בזעף  ואמר לא כך שאלתי אלא ביקשתי גשמי ברכה ונדבה. התחילו לרדת גשמי ברכה והמים נקוו ברחובות עד שיצאו ישראל משם להר הבית הגבוה מפני הגשמים...

והנה הר הבית קדוש יותר מבית כנסת, ועל בית כנסת נאמר בהלכה כי אין להיכנס אליו בחמה מפני החמה ולא בחורף מפני הגשמים ואם כן כיצד עלו ישראל להר הבית מפני הגשמים? שאלה זו הקשה בספר 'כסא דוד' לחיד"א.

והשיב החיד"א שתי תשובות. א. רוב ישראל שהיו בירושלים נמצאו באותה שעה ברחובות ולא הספיקו ללכת לביתם, ועל כן התירו להם מפני כבוד הציבור לעלות להר הבית. ב. התושבים סברו שיש סכנה בגשמים ועל כן עלו להר הבית שהוא גבוה וזכותו של המקום הקדוש יגן עליהם.

הרי שכאשר נכנסים לבית הכנסת או לכל מקום קדוש מתוך מטרה שהמקום הקדוש יגן עליהם, אין הדבר נחשב לזלזול, אלא אדרבה, למתן כבוד למקום הקדוש העשוי להגן מפני צרה וציה. להרחבה ומקורות נוספים ראה בפסר 'אבני החושן' חלק ג עמ' תנב].