{jcomments off}שאלה   בבית הכנסת שלנו מתקיימות בחירות לתפקיד 'גבאי' בית הכנסת. אחד מן המועמדים הוא ראובן שלו שלשה קרובים [שני אחים וגיס] המתפללים בבית הכנסת. המועמדים האחרים טוענים כי ...
{jcomments off}בימים אלו, ימי המלחמה, עולות לא מעט שאלות הלכתיות ביניהם כאלו הנוגעים לקהילה, לתפילה, ולבתי הכנסת. בשורות הבאות ננסה להתייחס למספר סוגיות אקטואליות בנושא.   שאלה כאש...
האם ניתן לכבד בפתיחת ארון הקודש רופא שנשא נכרייה? שאלה רופא גדול, בעל מידות טובות ורודף צדקה מבקר בבית הכנסת וראשי הקהל רוצים לכבדו בפתיחת ארון הקודש, אלא שרופא זה נשוי לאשה נכריה, ויש הטוע...
שאלה יעקב רכש עלייה מסויימת ב- 50 ₪, לאחר הקנייה ניגש אליו אחד המתפללים וביקש לקנות ממנו את העלייה. לדעתו יש בה פסוקים המועילים לסגולה מסויימת וכו'. יעקב לא התנגד אך דרש סכום של 500 ₪, כלומר פי...
  האם מותר להטמין מצלמה זעירה בארון הקודש או שנחשב הדבר לביזוי הקודש? שאלה בבית הכנסת שלנו קיימים ספרי תורה ומגילות עתיקות ויקרות, ונודע לנו, כי באזור מסתובבת קבוצת עבריינים ששמו ע...
שאלה בבית הכנסת שלנו נוצרה סיטואציה לא נעימה: אחד המתפללים, אדם הנמצא בקו העוני אסף כסף זמן רב, ולאחר שרכש בדים וחוטי ריקמה, טרחה אשתו ורקמה מעיל נחמד לספר התורה. אלא שבאותה עת נתרם לבית הכנסת ...
חולה חצבת נישק ספר תורה, האם לשלוח את המעיל לחיטוי? שאלה בבית הכנסת שלנו יש וויכוח מעניין: אחד המתפללים חלה במחלת החצבת שהיא מחלה מדבקת כידוע, אלא שבשבת הוא הגיע לבית הכנסת ונישק בפיו את מע...
שאלה בימי הקייץ החמים [וכך גם בימי החורף] מתקינים בתי כנסת רבים מזגנים מפני החום והקור. נשאלת השאלה, בבית כנסת חדש, שיש בידו די כסף לרכוש את אחד משני הדברים הבאים: מזגנים, או נביאים מהודרים על ...