חשיבותם של הדרשנים והמגידים הנותנים מלקחם לקהל הקדוש

החודש הזה נלמד על המלמד את בן חברו תורה, ועל מעלת תלמידי החכמים והדרשנים המגיעים לבתי הכנסת למסור שיעורי תורה, שחשיבותו של דבר זה רבה היא עד מאד.

 

בפרשת חוקת נאמר: "קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אותם הר ההר". מפרש רש"י, בדברי ניחומים לקח אותו משה, ואמר לו: 'אשריך שתראה כתרך נתון לבנך, מה שאין אני זכאי לכך' .

וכאן המקום להתבונן בניחומיו של משה ע"ה. בדבריו אלו של משה יש ניחומים לאהרון, אך גם קנטור למשה בו זמנית, הייתכן?! כביכול בדבריו מלין משה על עצמו, שהוא משה לא זכה שבניו ימשיכו את דרכו אלא יהושע בן נון, והבן.

 

ונלע"ד להסביר עפ"י מה שלמדנו בגמ' (סנהדרין יט) א''ר שמואל בר נחמני א''ר יונתן כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו שנאמר: ''ואלה תולדות אהרן ומשה, וכתיב ואלה שמות בני אהרן (במדבר,ג-א). לומר לך אהרן ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמו של משה.." .

 

בשעה שנאסף אהרון הכהן אל עמיו, משה פושט את בגדיו של אהרון ומלביש לאלעזר בנו, ואז נזכר אהרון הכהן כי הוא 'אב שכול' ששכל את שני בניו הכוהנים הגדולים, נדב ואביהוא שמתו בעוונם בהקריבם אש זרה, כידוע. ועתה הבן השלישי שבהם לוקח את כתר הכהונה במקומם, וכמובן שמהולה השמחה שלו בהרבה זיכרון וצער.

 

עד שבא משה רבנו ע"ה בדברי ניחומים, ומנחמו לאהרון באומרו, נדב ואביהוא בני הם ולא בניך. אומנם אתה ילדת אותם, אך אני לימדתי אותם תורה, ולכן הם נקראים על שמי. "אשריך שכתרך נתון לבנך אלעזר", ע"כ.

 

וכאן המקום לחזק ידי העוסקים במלכת הקודש היא מלכת החינוך והלימוד של תשב"ר ששכרם מרובה מאוד, כאמור. ומאידך גם יש להזהירם מפני האחריות באותה מידה כי יש מי שיוציא תלמיד הגון ומי שלהיפך, ועוונם ישאו רח"ל.

 

וידוע המעשה הנורא המובא בספר 'אור דניאל', אודות מקרה שהיה בבית משפחת אבוחצירא זיע"א, שבאחד הפעמים ניגש הרב לבחון את התלמידים באחד המוסדות שבראשותו, וראה הרב 'כי איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת', מכיוון שיש רפיון בלימוד, ציווה הרב להביא את כל המלמדים בפני הדיינים לדין, ושם ביקש מהדיינים להלקות את המלמדים על כי לא עשו עבודתם כיאות והם מבחינת 'ארור עושה מלאכת השם רמיה' . ורעדו כולם מהדין, עד שאחד המלמדים העיז וטען כי מפני התרגשות התלמידים מפאת קדושת הרב, התלמידים לא השיבו לו כיאות, אך באמת הם מונחים בחומר היטב הדק. כששמעו הדיינים כך הורו למלמדים להכין שוב את התלמידים למבחן, ונקבע מועד אחר למבחן האדמו"ר אבוחצירא , ע"ש.

 

לצערנו הרב, ישנם לא מעט מלמדים שבאים ללמד בת"ת בגלל המשכורת המנופחת. והרבה מהם לא יודעים שלהיות מלמד זה אחריות גדולה מאוד ויותר מנופחת מהמשכורת, אומנם זה מקצוע עם שכר גבוהה בעולם הזה, אך בעיקר העיקרים שכר גדול לעולם הבא, והיא צפונה למשקיעים בחינוך ובמסירות נפש ,להציל ולהצליח התלמידים.

 

באותה נשימה אפשר לדבר על מעלת אלו ת"ח שבאים ללמד ולמסור שיעורים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, בכדי לזכות את הציבור הרחב בשמיעת דברי אלוקים חיים, שעליהם נא' המזכה את הרבים אין חטא בה על ידו, ולכן מצווה וחובה על כל גבאי בית כנסת להעמיד רב או חכם על הציבור, ויותר נכון שיפעל לקדם שיעורי תורה בבית כנסת, ובפרט בין תפילת מנחה לערבית והעושה כן שכרו גדול מאוד.

 

חודש טוב ומבורך