צוםתענית, הימנעות מאכילה ושתייה מחמת אבל או מטעמים דתיים אחרים. במקרא נסב עקרון הצום סביב הרצון להביע צער ולהתייסר, מלווה בתפילה ותחינה לרחמי האל ובסימנים מיוחדים, כגון לבוש שק והליכה קודרת (תהלים לה ...
פסחחג יציאת מצרים והשחרור מבית עבדים. הוא מוחג שבעה ימים מדי שנה: החל בט"ו בניסן עד כ"א בו (ובחוץ לארץ שמונה ימים).לחג מספר שמות: א. חג הפסח - על שם הפסיחה, הדילוג, שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישרא...
פורים החג, הנחגג בי"ד באדר זכר לתשועת ישראל בימי אחשוורוש מלך פרס. מקור השם במגילת אסתר - על שם ה"פור" (הגורל) שהפיל המן האגגי על היהודים כדי לאבדם מן העולם. במהלך הדורות נקשר השם "פורים" גם לימי שמח...
פדיון הבןמצות "עשה" מן התורה לפדות מרשות הכהן כל בכור זכר לאמו. התורה (במדבר יח טו-טז) מצוה על כל אדם מישראל, שאיננו כהן או לוי, "לפדות" את הבן הבכור בהיותו בן שלושים יום: "אך פדה תפדה את בכור האדם......
עשרת ימי תשובהעשרת הימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים. בימים אלו מצווה כל אדם מישראל לעשות לעצמו חשבון נפש ולשוב בתשובה שלמה על כל החטאים והעוונות, שעבר במשך השנה. על פי האגדה, המופיעה בתלמוד, "שלושה ס...
ספירת העומרספירת 49 יום מיום ב' של פסח עד לחג השבועות: "וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום" (ויקרא כג טו-טז). מפי המסורת...
סליחותפרקי תפילה ופיוטים, שתוכנם בקשת מחילה על עוונות ותחנונים לישועה ולגאולה. נוהגים להרבות בהם בימי צום, בימי צרה ויגון, וביחוד בימי התשובה ובחודש התשובה - חודש אלול.לפי המדרש, חוברו ה"סליחות" הראשו...
סוכותמועד בן שבעה ימים, אחד משלוש הרגלים, שבהן היו ישראל עולים לרגל בזמן שבית המקדש היה קיים: "שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר: בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות" (דברים...