ברית מילההמצוה השניה מכלל תרי"ג מצוות שבתורה, המבטאת, באמצעות הסרת הערלה, את הברית המיוחדת שבין ישראל להקב"ה. כתב הרמב"ם: "גדולה היא מצות מילה, שלא נקרא אברהם אבינו שלם עד שמל". מקורה - במילת אברהם וב...
בר מצוהנער, שמלאו לו שלוש עשרה שנה ויום אחד. הוא נחשב בן דעת, גדול למצוות וחובות ואחראי למעשיו. אמרו חז"ל: "בן שלוש עשרה שנה ויום אחד נדר נדר - נדריו קיימים".אמר ר' אליעזר: "צריך אדם להטפיל בבנו עד י"...