האם יש מקום להגביל את כהונת הגבאי?

הגבאי לא מוכן לוותר על כסאו? המתפללים מבקשים להחליף את חברי הוועד? על משך תקופת כהונת וועד בית הכנסת

 
במהלך החדשים האחרונים הזכרנו לא אחת את מוסד האסיפה הכללית ואת תפקידיה. אחד מהתפקידים המרכזיים הוא בחירת חברי הועד המנהל את העמותה. בפרק זה ניגע בשאלת משך כהונת הועד ובבחירתו מחדש. בבית כנסת, המורכב מחברי עמותה, גבאים, רבנים וכדומה שאלה זו רלוונטית ביותר. לא אחת קורה שמתפללים מערערים על זכותו של הגבאי, ואף טוענים לבחירות חדשות. ראוי לציין, כי שאלה זו נידונה גם בספרות התורנית. בספרו של הדיין הרב צבי שפיץ העוסק בדיני ממונות מופיע דיון נרחב עם הסקת מסקנות הלכתיות על סמכותו של הגבאי, והאם יכול חבר בית הכנסת לקבוע כי הוא אינו סומך על דבריו והוא מערער על סמכותו. מסגרת זו לא באה להחליף את השאלה ההלכתית אלא להציג את דבר החוק לפקודת העמותות.
 
משך זמן הכהונה
נקודה ראשונה חשובה לציון היא כי החוק אינו קובע את משך תקופת כהונתו של ועד העמותה. כאמור חברי האסיפה הכללית בוחרים את חברי הוועד, ועל האסיפה הכללית להתכנס לפחות אחת לשנה.
 
עם זאת כדי להבטיח ניהול תקין, הן של העמותה עצמה, והן של פעילותם של חברי העמותה עצמם, אין אפשרות חוקית לקבוע בחירות לתקופת זמן בלתי מוגבלת. בעקבות הנחות אלו גובש נוהל לפיו משך כהונת הוועד לא תעלה על ארבע שנים, למעט מקרים חריגים בהם אופי העמותה מצדיק כהונה לפרק זמן ממושך יותר. במילים אחרות: יש לערוך בחירות לוועד העמותה בכל 4 שנים. חשוב לציין כי אין כל מניעה כי העמותה תגיש לבחירה מחדש את אותם חברי העמותה שכיהנו עד כה.
 
אי בחירת חברי הועד במועד עשויה להוביל לקנס כספי. לפני מספר חודשים קיבלו מספר קיבוצים הודעה מרשם האגודות השיתופיות כי הם מחוייבים בקנס מאחר שהם לא דאגו לקיים את הבחירות לוועד האגודה במועד. כך נכתב בהודעה: "על מנת למנוע אי נעימויות, כגון קנסות למיניהם רצוננו להזכיר לקיבוץ כי על פי תקנות האגודות השיתופיות)רשויות האגודה תשל"ה-1990) תקופת כהונת הוועד נקבעת בתקנון האגודה. לקראת סיום תקופת  הכהונה על האגודה לבחור בוועד ולהעביר את פרטי כל הבחירות למשרדי רשם האגודות השיתופיות.
 
הימנעות מהעברת הודעה על בחירת הוועד במועד או שינוי הרכבו מהווה עבירה מנהלית בגינה מוסמך הרשם להטיל קנס על האגודה ועל חברי הוועד".
 
הצעות חדשות
מן האמור עולה כי עם מתקיימות הבחירות במועדן וכתיקנן עשויים חברי העמותה לכהן בתפקידם שנים רבות ואולי גם עשרות שנים.
לאחרונה עלתה הצעה על ידי איגוד  האינטרנט הישראלי לבצע שינוי מבני ולקצר את זמן כהונתם של חברי ועד האיגוד. לדברי ד"ר ישע סיון, נשיא האיגוד, המבנה הנוכחי של הוועד מהווה מחסום לכניסת דור חדש וצעיר לאיגוד.
 
אחת ההצעות קובעת, כי זמן הכהונה של כל אחד מחברי ועד האיגוד יוגבל לשש שנים. זאת, לעומת המצב כיום, בו אין הגבלה כלל על משך הכהונה של חברי הוועד, ואחדים מהם מכהנים כבר מעל 10 שנים. "המצב שבו אנשים משרתים יותר מעשור יוצר קיבעון וחוסר ברצון של מועמדים חדשים להוביל את האיגוד. תקופת כהונה של שש שנים היא גם לפי המתכונת של ארגון העולמי" אמר ד"ר סיון.
 
האם ההצעה תתקבל ותיושם גם כלל העמותות, קשה להניח. צריך לזכור כי מאחר שאנו מדברים על בתי כנסת, דווקא הוותק של חברי העמותה והוועד עומד לטובתם. בית הכנסת אינו עוד עמותה, הוא מוסד שלרוב מזוהה עם קהילה או משפחה שמסרה את נפשה על כינונו וקיומו. רק הוגן שחברי הוועד שהקימו את המקום ימשיכו לנהל אותו גם עשרות שנים. ושוב, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ועימותים והתקוטטויות בבית הכנסת אינם מאורע נדיר לצערינו. לכן בחשיבה שניה, נדמה שיש לתמוך בהשארת המצב הקיים.