רשם מה הוא אומר / פרקטיקה בניהול תקין

רשם מה הוא אומר / פרקטיקה בניהול תקין
  
עקרונות בניהול תקין למעשה:
1.      מינוי מוסדות החובה בעמותה.
2.      התנהלות במסגרת מטרות העמותה ובהגשמתן.
3.      התנהלות בשקיפות מלאה הניתנת לפיקוח ובקרה [יופיע בגליון הבא ב"ה].
 

מוסדות החובה בעמותה

מוסדות החובה שעל כל עמותה למנות הנן, כדלהלן:
 
חברי האסיפה הכללית - בכל עמותה ישנם לפחות שבעה חברים. שהנם למעשה חברי האסיפה הכללית של העמותה.
 
חברי ועד המנהל- שנים לפחות מבין חברי האסיפה הכללית.
למעשה האחריות הראשונית על כל התנהלותה של העמותה הנה של חברי הועד המנהל ועמותה המאמצת את התקנון המצוי יכולה למנות מורשי חתימה אך ורק מבין חברי הועד המנהל.
 
חברי ועדת ביקורת- שניים לפחות מבין חברי האסיפה הכללית.
 
במקום חברי ועדת ביקורת מבין חברי העמותה, ניתן למנות לחילופין, רו"ח - כגוף מבקר בתנאי שהוא לא יכהן כרו"ח המבקר ועורך את הדוחות הכספיים.
 
עמותה שמחזור הכספי שלה הינו מעל מיליון ₪ חייבת במינוי רו"ח מבקר.
 

קרבה משפחתית שכר וטובות הנאה

חברי ועדת הביקורת וחברי ועד המנהל מנועים מלקחת שכר לרבות טובות הנאה מהעמותה. ישנה גם הגבלה בהעסקת קרובי משפחה אליהם. עפ"י הוראות הביצוע של רשם העמותות נקבע כי ניתן להעסיק קרובי משפחה אליהם.
 
עפ"י הוראות הביצוע של רשם העמותות נקבע כי ניתן להעסיק קרובי משפחה בתנאי שהם לא יהוו יותר מ- 10% מסך עובדי העמותה (מס' העובדים) וכן שעלות שכרם לא יעלה על שיעור 10% מסך עלות השכר המשולם ע"י העמותה של כלל העובדים.
 
מן הראוי כי הועד יתכנס באופן שוטף לפחות אחת לחודש ויערוך פרוטוקולים על ישיבותיו.
ישנם החלטות ונושאים שהנם בהחלטת חברי האסיפה הכללית בלבד, כגון: אישור הדוחות הכספיים, שינוי שם, שינוי ו/או הוספות מטרות, מינוי חברי ועדת ביקורת, מינוי רו"ח ועוד.
 
נשמח ליצירת קשר/ ולתת ביטוי במסגרת המאמרים שיבואו בהמשך.
להערות תגובות ובכלל שיעלו לאור פניותיכם.
 
אין לראות באמור לעיל חוות דעת וכיוצ"ב. בכל נושא ועניין יש להיוועץ עם אנשי המקצוע הרלבנטיים.
 
בברכה,
 

 
מנחם מ. אקרמן

 

רואה חשבון

                                                            
 

ההסתדרות 16, פתח תקווה

 

טלפון - 9347618 - 03

 

פקס -   9349550 – 03

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.