הנחיות והבהרות חשובות של רשם העמותות ביחס לניהול תקין

בשנים האחרונות, נוספו הוראות בהתנהלות העמותות, ומאחר שחלקם נוגע גם להתנהלות התקינה של בית הכנסת יש מן הצורך להביאם פה.

כפי שציינו בטורים הקודמים תיקון 14 לחוק העמותות מחייב מינוי של מבקר פנימי בעמותה שמחזורה עולה על עשרה מיליון ₪.

על פי ההבהרה החדשה, המחזור הקובע לעניין זה הוא מחזור העמותה בהתאם לדו"ח הכספי האחרון. במאמר שפרסמו רואי החשבון שטארק הם ממליצים לעמותה למנות מבקר פנים במקרים גבוליים, וכאשר מחזורה של העמותה צפוי לעלות על 10 מיליון ש"ח בשנה שלאחר שנת הדוח שהוגש, להיערך מבעוד מועד למינויו של מבקר פנימי.

יצוין כי אין מניעה למנות חבר עמותה כמבקר פנימי, ובלבד שמתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים בהנחיות למינוי מבקר פנימי.

הבהרה נוספת הינה ביחס להלוואות בעמותה – נושא שגם עסקנו בו רבות בעבר.

על פי ההנחיה החדשה במקרים בהם המלווה הינו גורם בעל זיקה לעמותה, על העמותה להבטיח כי הגורם הרשום כמלווה הוא הגורם שנתן את הכספים במישרין וכי הוא אינו מהווה צינור להעברת כספים מכל גורם חיצוני אחר שזהותו אינו ידועה.

לצורך כך על העמותה לקבל הצהרה של המלווה כי כספי העמותה הינם ממקורותיו האישיים ואינם כספים שנתקבלו מצד שלישי כלשהו.

עוד נושא שעסקנו בו בעבר וזכה גם הוא להבהרה בחוק העמותות הוא ענין ההעברות הכספיות. על פי ההנחיה, העברות כספיות מחשבון בנק של העמותה לחשבון אחר, בין אם של העמותה או של גורם חיצוני, תעשנה אך ורק באמצעות פקס (ולא באמצעות טלפון) בחתימת מורשה החתימה.

סוגיה אחרונה בה עסקנו בשבוע האחרון היא העסקת עובדים.

רשם העמותות מבקש להבהיר כי העסקת מספר קרובי משפחה בעמותה, גם כאשר לא מדובר בקרובי משפחה של חברי ועד, חברי ועדת ביקורת או מנכ"ל, יש בה כדי להצביע על התנהלות בניגוד לניהול תקין.

על העמותה להימנע גם מהעסקת קרובי משפחה בתפקידים בכירים או מהעסקת קרובי משפחה בתפקידים ביניהם קיימים יחסי כפיפות וזאת לנוכח ניגודי העניינים הטמונים בהעסקה.

כפי שהסברתי בטור האחרון, אם קרובי המשפחה הינם של חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר הדבר אסור בהחלט. אולם באשר לחברי הועד נקבע כי כעקרון לא יועסקו בעמותה בשכר יותר מ- עשרה אחוזים עובדים שהם קרובי משפחה של חברי ועד, וכן, ולחילופין, לא ישולם למעלה מ- עשרה אחוזי שכר שמשולם על ידי העמותה לקרובי משפחה למעט מקרים חריגים בהם אופי העמותה יצדיק חריגה מכלל זה.