כאשר מותר להעסיק אחים בבית כנסת ממה יש להיזהר?

בשבועות האחרונים עסקנו בסוגיית ניגוד עניינים סביב עמותת בית הכנסת.

כפי שהסברתי אם קרובי המשפחה הינם של חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר הדבר אסור בהחלט. אולם באשר לחברי הועד נקבע כי כעקרון לא יועסקו בעמותה בשכר יותר מ- עשרה אחוזים עובדים שהם קרובי משפחה של חברי ועד, וכן, ולחילופין, לא ישולם למעלה מ- עשרה אחוזי שכר שמשולם על ידי העמותה לקרובי משפחה למעט מקרים חריגים בהם אופי העמותה יצדיק חריגה מכלל זה.

בטור זה אבקש לעסוק במצבים נוספים של ניגוד עניינים העשויים להיווצר בפעילות של עמותת בית הכנסת.

על פי חוק העמותות כאשר עיסוקיו של אדם יוצרים מצב בו קיים חשש ממשי כי לא יבצע תפקיד כלשהו בעמותה כנדרש לטובת העמותה, הרי שהיא נדרשת שלא לאפשר לו לבצע את התפקיד.

זה נשמע לכאורה טריוויאלי אולם אין זה כך. נסו לחשוב רק על מתפלל שמומחה בתחומו [למשל טכנאי מזגנים] שהוא גם חבר וועדה או וועדת ביקורת וכן הלאה. האם בקלות ניתן יהיה לומר לו כי לא מזמינים ממנו את שירותיו? אינני קובע שהדבר אסור בשלב זה [ראו את הרשימות הקודמות שלי בעניין, אולם כן חשוב לי להבהיר את הקושי ביישום הוראה זו].

מה קורה כאשר הדבר אינו אסור, וכפי שפירטתי כאמור ברשימותיי הקודמות?

ובכן במקרה כזה, יוכל חבר העמותה להעניק משירותיו אולם עליו להימנע מהשתתפות בדיונים ומהבעת עמדה בנושא. שוב, ההיגיון פה ברור. מותר לך לקבל את העבודה, אבל חוות הדעת שלך עלולה להיות 'נגועה' בניגוד עניינים ועל כן אין לך להשתתף בדיונים על הנושא.

העמותה נדרשת להיזהר שלא לבצע עסקאות עם גופים הקשורים לעמותה כדי להימנע ככל הניתן מביצוע עסקאות בניגודי עניינים אסורים.

אם בכל זאת העמותה מחליטה לבצע עסקה עם תאגיד שקשור אליה, אליה להחיל על עצמה תנאים מחמירים יותר מאשר בביצוע אותה עסקה עם תאגיד שאינו קשור.

במילים אחרות, אין איסור להזמין חברת מזגנים הקשורה לבית הכנסת [על פי התנאים המפורטים ברשימותיי הקודמות] אולם יש לנהוג משנה זהירות בנושא זה. לבדוק עד כמה שניתן שאין כל השפעה בין הקשר לאיכות העבודה, לא לשתף את בעלי התפקידים בדיונים, לעקוב אחרי מחזור ההוצאות בעסקה זו וכן הלאה.

הוראה נוספת הקשורה לעניין זה היא, שוב, במקרה בו מותר להעסיק קרוב משפחה [ושוב בשל זהירותי אני מפנה את הקוראים לרשימותיי הקודמות]:

כאשר מותר לקבל שירותים מקרוב משפחה של נושא משרה בעמותה, בין באופן ישיר בין באמצעות תאגיד, יש לנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח את טובת העמותה.

ב'כללי העמותות' שהוציא משרד המשפטים מציעים כי 'יש מקום לקבל מראש גם את אישור ועדת הביקורת והכל ככל שהעסקה בתנאים סבירים לטובת העמותה, ושלא תהיה בכך עקיפה של ההוראות וחלוקת רווחים אסורה'.

טור זה ניתן כמידע כללי בלבד, ולא כייעוץ מקצועי.