אני חבר בעמותת בית הכנסת ואנו רוצים למנות את אשתי למזכירה, האם אנו רשאים?

בפרק האחרון דנו בנושא שינוי השם של העמותה, וציינו את התנאים וההגבלות הנלווים לכך, אך אז נתתי ליבי כי נושא חשוב וראשוני יותר עדיין לא נסקר על ידי.

אני מתכוון לסוגיית חברי העמותה. מי רשאי להיות חבר בה. האם כאשר בית הכנסת הוקם, וחברי העמותה החלו להירשם, רשאי המארגן לרשום את בנו בן ה-15 למשל? האם ניתן להעביר את החברות בעמותה בירושה לבנו של החבר? האם חברי העמותה רשאים להעסיק את בני משפחתם כנותני שירותים לעמותה?

ובכן הנה כמה פרטים.

על פי חוק העמותותכל אדם שמלאו לו שבע עשרה שנים וכל תאגיד כשיר להיות חבר עמותה.

החברות בעמותה היא אישית, והיא אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

נקודה נוספת. עמותה חייבת לנהל פנקס חברים ולרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

מה קורה כאשר אחד מן החברים בעמותה מחליט לפרוש, האם העמותה חייבת להתכנס ולבחור מיד חבר חדש?

השאלה הזו רלוונטית בבתי כנסת גדולים וחשובים בהם חברי העמותה הם אנשים מבוגרים לעיתים קרובות, וכאשר חלילה אחד מהם נפטר עולה השאלה, האם בנו יקבל את מקומו [ועל כך ענינו לעיל בשלילה], והאם יש לקיים בחירות מידיות למלא את מקומו שהתפנה.

התשובה לשאלה הזו גם כן שלילית.

על פי החוק, ​כעקרון, עמותה רשאית להמשיך ולפעול לאחר התפטרותו של חבר ועד ובלבד שיוותרו לפחות 2 חברים בוועד העמותה. על העמותה לפעול להשלמת הועד בהתאם להוראות התקנון [שאותו נציג בהזדמנות אחרת].

שאלה נוספת ביחס לחברי עמותה העשויה להיות רלוונטית.

לאחד מחברי העמותה יש אישה המעוניינת לתת שירותים לבית הכנסת. דוגמא: אשתו של ראובן היא מזכירה מוכשרת ובית הכנסת רוצה להעסיק אותה במשרדו, האם הדבר מותר?

ובכן ייתכן שאתם תופתעו, אך​בחוק העמותות אין קביעה מפורשת באשר לקרבת משפחה בין חברי ועד לבין עובדי העמותה.

עם זאת על העמותה לפעול בעניין העסקת עובדים מחייב העסקת עובדים על-פי אמות מידה אובייקטיביות ותוך התחשבות בטובת העמותה.

הקורא הסביר, אני מניח, יכול להבין כי העסקת קרובי משפחה של חברי ועד עלולה להביא למצב של ניגוד עניינים בין האינטרסים המשפחתיים לבין האינטרסים של העמותה.

כמו כן, תשלום שכר לקרוב משפחה של חבר ועד יכול להיחשב כמנוגד לחוק אחר [סעיף 33,א] הקובע, כי לא יכהן כחבר ועד מי שנותן לעמותה שירותים בשכר שלא כחבר ועד.

לפיכך, נקבע בסופו של דבר כי, כעקרון, לא יועסקו בעמותה בשכר יותר מ- 10% עובדים שהם קרובי משפחה של חברי ועד, ולחילופין לא ישולם למעלה מ- 10% מהשכר שמשולם על-ידי העמותה לקרובי משפחה.