האם צריך לשלם למרצה אורח במעמד 'עוסק פטור'?

בטור זה אבקש להביא לידיעתכם החלטת מיסוי "טריה" מן השבוע האחרון, העשויה להיות רלוונטית גם לגבאים המקבלים שירותים מעוסק פטור.

כרקע לכך אספר כי בביקורת ניכויים שייצגתי בעכו, בקשו למסות עמותה שנעזרת בשרותי הדרכה מעוסק פטור במע"מ, ומסתבר שהם הצליחו לגבות על פי סעיף זה לא מעט כסף ממספר עמותות.

פניתי למחלקה המקצועית במע"מ וקבלתי בתשובה את ההודעה על כך שכבר ביום פנייתי תתפרסם עמדה ברורה של מע"מ בעניין זה, ואמנם עמדתם התפרסמה, והיא כאמור רלוונטית מאד לעמותות המקבלות שירותים מעוסק פטור.

ובכן על פי ההחלטה, עוסק הרשום במע"מ כ"עוסק פטור" [עוסק]... כאשר עיקר הכנסתו של העוסק היא ממשכורת.

על פי החוק, במקרה שבו "עוסק פטור" אשר עיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה נותן שירות מסוג השירותים המפורטים בתקנה 6א לתקנות, יהיה השירות פטור ממס לפי סעיף 31(3 )לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975.

ככלל עסקאות שביצע עוסק פטור יהיו פטורות ממס [למעט מכירת מקרקעין ומכירת ציוד שבעת רכישתו נוכה מס התשומות], אף אם מקבל השירות או הקונה הוא עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי.

החוזר החדש מתייחס באופן מפורש לנותני שירותים שכעיקרון חייבים במס.

למשל, מופע אמנותי, הנחיה במופע, בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים, פיקוח עליהם, הרצאה, הוראה, הדרכה, כתבנות ועוד.

כפי שניתן לראות אלו שירותים שרלוונטים לבתי כנסת.

שירותים אלו חייבים כעיקרון במס בשל השירות אלא אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות.

אלא שכאשר עוסק רשום כ'עוסק פטור' לא יהיה חייב מבס, ומקבל השירות לא יהיה חייב בתשלום המס בגין השירות.

זו היא כאמור בשורה וידיעה חשובה לגבאים שעשויים בטעות לשלם למרצה, לאמן המופיע לקהילה וכן הלאה כאשר ייתכן שהם פטורים במקרה שאנשים אלו הם 'עוסקים פטורים' – וכאלו יש כמובן לא מעט.

ברשות המיסים מדגישים, כי החלטה זו "מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר על ידי הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת".

טור זה ניתן כמידע כללי בלבד, ולא כייעוץ מקצועי.

מנחם מ. אקרמן, רו"ח

ההסתדרות 16 פ"ת

03-9347618

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.