רו"ח מנחם אקרמן עונה לשאלתכם על בחירת ועד חדש לעמותה

קוראי גליון 'מעט בית מקדש'

הננו מודים לכם על שאלותיכם.

 

במענה לשאלה:

"אם עמותה רוצה לבחור ועד חדש ורוב הציבור רוצים שלא העמותה תבחר את הועד אלא בחירות כלליות של כל ציבור, מה  החוק אומר"

1.           מוסדות העמותה- סעיף 19 לחוק העמותות קובע כי לכל עמותה תהיה אסיפה כללית, ועד מנהל, וועדת ביקורת והיא רשאית לקבוע בתקנונה מוסדות נוספים.

2.           תפקידי האסיפה הכללית- חוק העמותות מיחס מספר תפקידים לאסיפה הכללית. בין השאר: החלטות בדבר שינוי שם, מטרות ותקנון העמותה. אישור גמול לחברי הועד, העברת חבר ועד מתפקידו, בחירת ועדת ביקורת, מינוי רו"ח, אישור דוחות כספיים ומילוליים וכן בחירת ועד מנהל!.

3.           בהתאם לסעיף 26 לחוק העמותות, הועד נבחר באסיפה כללית רגילה אלא אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת ובכלל זה הוראה לפיה ימונה הועד או חלקו על ידי אדם או גוף אחר. או הוראה לפיה אדם הנושא בתפקיד מוגדר בתקנון יהא חבר ועד, כל עוד הוא מכהן באותו תפקיד מוגדר.

הזכות למנות חברי ועד על ידי חלק מחברי העמותה או לגופים חיצוניים לעמותה מהווה: "זכות עודפת" ויחולו הכללים לעניין זכויות עודפות כפי שיפורט להלן.

4.           "זכויות עודפות"- זכויות עודפות הן זכויות יתר הניתנות במסגרת התקנון לחברים בעמותה, או לגופים חיצוניים לעמותה, בנוגע להחלטות שונות. בכפוף לאישורו של רשם העמותות.

5.           "אסיפת נציגים"- סעיף 24 לחוק העמותות קובע כי עמותה שמספר חבריה עולה על 200, רשאית לקבוע בתקנון שלה שאסיפותיה הכלליות יהיו בדרך של: כינוס נציגים שנבחרו על ידי כלל חברי העמותה. במקרה שהעמותה מעוניינת בקיומה של אסיפת נציגים, עליה לפרט בתקנון, את דרך הבחירה של הנציגים, לרבות אופן ההצבעה, המוסד האחראי לניהול הבחירות, תהליך הבחירה מהגשת המועמדות ועד פרסום התוצאות.

6.           לאור האמור עולה כי "דרך המלך" לבחירת חברי הועד המנהל הנו: ע"י האסיפה הכללית של העמותה! אך יחד עם זאת ניתן יהיה ליחד, זכות זאת לכלל הציבור שחברי העמותה מייצגים אותו כזכות עודפת לכל הציבור, ובלבד שזה יעוגן בתקנון העמותה ויאושר על ידי רשם העמותות בהתאם!

 

הנני עומד לרשותכם בכל שאלה וענין,

בברכה,

מנחם מ. אקרמן רו"ח

מייל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון: 03-9347618

 

 

הנ"ל כמידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או מתן חוו"ד.