שכר הבכירים בעמותה

האם מותר לשלם שכר לחברי העמותה, וכמה מותר לשלם לעובדים. על פי אילו פרמטרים נבחן שכרם של עובדי העמותה?

אריה סנדרוביץ

בהלכה, אנו מכירים את העיקרון לפיואין למוהל לבקש תשלום על המילה, וזאת מפני שהמילה היא מצווה, ואין לבקש כסף עבור עשיית מצוות. יחד עם זאת, נאמר בספרי הלכה כי כאשר המוהל עוסק בכך, ומפאת זאת אינו יכול לפרנס את משפחתו, התירו לו לקבל על כך שכר.

בדומה לכך בתקנות העמותות [גמול ליושב ראש ועד – 2009], נאמר כי עמותה לא רשאית לשלם לחברי הוועד וחברי ועדת הביקורת שכר, אלא גמול ישיבה והחזר הוצאות בלבד.

בנוסף אין העמותה רשאית לשלם שכר העולה על הסביר בהתחשב בכישורי העובד והמקובל בשוק העבודה עבור תפקידים דומים. במילים אחרות, אסור לשלם לגנן בית הכנסת יותר מהמקובל בשוק העבודה, רק בגלל שהוא אחד מן המתפללים הקבועים...

יתירה מזו, אם העובד הוא אחד מחברי העמותה, שכר מעבר לסביר עלול להיחשב לחלוקת רווחים אסורה, והוא יהיה זה עבר עבירה פלילית. מה יעשה עובד שבכל זאת קיבל יותר? אם הוא נקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את מתן התשלום הבלתי סביר, או שכלל לא ידע על העניין – יפטר מחבות.

חשוב לזכור כי עמותה לא תהא זכאית לקבל את אישור ניהול תקין כאשר יתברר כי הוצאות השכר שלה בלתי סבירות כך שיש שימוש בלתי סביר בכספי העמותה.

מאידך אנו שומעים על עמותות בהם המנכלי"ם מקבלים שכר גבוה, ואפילו גבוה מאד. כיצד הדבר ייתכן?

קביעת תקרת שכר לבכירים בעמותה יקבעו על פי התחשבות בגורמים הבאים.

א.      גודל – המחזור השנתי של העמותה [ישנן עמותות קטנות ויש כאלו המגלגלות מאות מיליוני שקלים].

ב.      עצמאות – אחוז התמיכות וההקצבות שמקבלת העמותה מהמדינה  מסך כל המחזור הכספי שלה.

ג.       יעילות – אחוז הוצאות ההנהלה וכלליות, מסך מחזור ההכנסות.

ד.      איכות ניהול - העדר גירעון, גידול בפעילות, יעילות וועדת ביקורת.

ה.     איכות נושא המשרה על פי פרמטרים של כישורים אישיים, השכלה ומומחיות, ניסיון מקצועי של האיש וכן הלאה.

בסעיף ג הזכרנו את הוצאות הנהלה וכלליות. מה משמעותן?

הוצאות הנהלה וכלליות הן ההוצאות האדמיניסטרטיביות. על-פי כללי מינהל תקין, על העמותה להקפיד כי הוצאות אלו לא יעלו על אחוז סביר מסך המחזור השנתי של העמותה. רשם העמותותיתערב בעניין זה במקרים קיצוניים בהם יעלה חשש כי הוצאת הכספים הנה בלתי סבירה באופןכזה שמתעורר חשש לחלוקת רווחים או לשימוש בכספי העמותה בניגוד למטרותיה.

יצויין כי החשב הכללי פרסם כללים בדבר הוצאות הנהלה וכלליות, כשהוא מתייחס הן לאחוז הוצאות ההנהלה וכלליות מכלל המחזור הכספי, והן להגדרת הרכיבים שיש לכלול בהוצאות אלו.

את הכללים הללו ניתן למצא באתר משרד האוצר.