רואה החשבון מנחם אקרמן ב'רשימת מכולת' של הדברים 'הצריכים חיזוק'

רואה החשבון מנחם אקרמן ב'רשימת מכולת' של הדברים 'הצריכים חיזוק': קלסרים עדכניים, הלוואות, תשלומי מילגות, ומבקר פנים

מובא בגמרא במסכת ברכות דף לב' עמוד ב' ת"ר ארבעה צריכין חיזוק ואלו הן: תורה ומעשים טובים תפילה ודרך ארץ. דרך ארץ מנין: שנאמר חזק ונתחזק בעד עמנו. ראה להלן, פירוש רש"י לעניין זה: אם אומן הוא, לאומנותו. אם סוחר הוא, לסחורתו. אם איש מלחמה הוא למלחמתו (רש"י).

הנני מתכבד לפרט להלן, מס' דגשים חשובים לתזכורת ולתשומת הלב:

א.         קלסרים עדכניים:

(1)        פרוטוקולים של ישיבות ועד - לפחות אחד לחודש! ושל אסיפה כללית לפחות פעם בשנה.

(2)        תיק עובדים.

(א)        הסכם בכתב עם כל העובדים.

(ב)        פנקס חופשות / ימי מחלה.

(3)        תיק נהלים עדכני!

לכל נושא וענין חובה לערוך נוהל בכתב!. לדוגמא - נוהל קבלת עובדים, נוהל קופה קטנה, נוהל תשלומים ועוד.

 

ב.         הלוואות

(1)        הסכם בכתב שמפרט תנאי ההלוואה - חובה!.

(2)        יש לקבל ההלוואות בהמחאות או בהעברות בנקאיות מחשבון הבנק של המלווה ולפרוע באותו אופן, בהתאם!. אין באפשרותכם להבטיח כי כל דרך אחרת תתקבל ללא עוררין !!!

 

ג.         תשלומי מלגות ותמיכות

(1)        יש לשמור, טבלת אקסל לפרוט הרכיבים, להסבר השונות נטו של מקבלי המלגות.(רכיבים יכולים להיות וותק, מצב משפחתי, שמירת סדרים וכיוצ"ב).

(2)        לוודא קיומה של רשימה עדכנית ומאושרת של הקריטריונים לכל סוגי המלגות ו/או התמיכות (הקו המנחה לגיבוש הקריטריונים: היותם סבירים ושוויוניים).

(3)        דיווחי נוכחות - חובה! לשמור ולתעד בדיקת נוכחות של אברכים.

לתשומת הלב: תשלום מלגה מחוץ למסגרת לימודית שבפיקוח העמותה - אינה מלגה אלא תמיכה.

 

ד.         מינוי מבקר פנים

עמותה שהמחזור הכספי השנתי הנו מעל 10 מליון ₪, חייבת במינוי מבקר פנים!. יש לפעול כדלהלן:

(1)        עריכת פרוטוקול מישיבת ועד המנהל למינוי מבקר הפנים. בצרוף המלצת חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

(2)        על הועד המנהל לאשר את תכנית העבודה השנתית המוצעת על ידי מבקר הפנים.

(3)        יש לתעד ולתייק המסמכים הנ"ל, בהתאם!.

 

ה.         שווים והטבות מס

חובה לבחון ולעדכן תעריפים לשווים הרלוונטיים:

(1)        שווי אוכל.

(2)        שווי ניידים .

(3)        שווי רכב ועוד.

 

לכל שאלה והבהרה, מנחם מ. אקרמן, רואה חשבון

ההסתדרות 16, פתח תקווה

טלפון - 9347618 - 03

פקס -   9349550 - 03