פעילות עסקית בעמותה, וביקורות פתע בעמותות

מהפך: רשם העמותות מעודד פעילות עסקית של עמותות וחברות לתועלת הציבור
 
מאיסור לעידוד: הנחייה חדשה של רשם העמותות במשרד המשפטים מצביעה על מהפך בכל הנוגע לפעילות עסקית של עמותות וחברות לתועלת הציבור. "הנחת היסוד היא שקיומה של פעילות עסקית – הן בתוך העמותה והן באמצעות חברה המוחזקת על ידה, לבד או ביחד עם גורם אחר, שיש בה כדי לתרום לקידום מטרותיה של העמותה, תוך ניצול מיטבי של משאבי העמותה, הידע שלה או נכסיה – מותרת ואף רצויה" כתב הרשם, עו"ד אלון בכר, בהנחיה שהוציא בנושא.
 
כדוגמאות לשימוש מומלץ מביא הרשם את השכרת משרדים שהעמותה אינה משתמשת בהם, הפעלת אולם שמחות בבית כנסת וקיום חוגים בגן ילדים לאחר שעות הפעילות.
 
עם זאת, מתנה הרשם את קיום הפעילות העסקית ב"אי עקיפה של הוראות חוק העמותות ושל הכללים המסדירים את התנהלותה התקינה של העמותה, במישרין או בעקיפין ובאי סיכון פעילות העמותה מבחינה כלכלית, עקיפת האיסור על חלוקת רווחים ובשיבוש הגשמתן או קידומן של מטרותיה" ובהפרדה בין הפעילות לקידום מטרותיה לבין הפעילות העסקית, כולל, כמובן גם הפרדה חשבונאית.
 
הרשם מציין כי עמותה רשאית להקים חברה לצורך ביצוע פעילות עסקית, אשר רווחיה יועברו לעמותה וישמשו למטרותיה בלבד. עם זאת הוא מתיר תשלום גמול לחבר ועד העמותה המכהן גם כדירקטור ללא שכר בחברה, עבור ישיבות דירקטוריון שהשתתף בהן, בהתאם לגמול שנקבע לדרגת העמותה בתקנת העמותות בגין השתתפות בישיבות הועד.
 
 
 
מהדקים את הפיקוח
 
רשמי העמותות וההקדשות ממנים מפקחים בעלי סמכויות כמעט בלתי מוגבלות לעריכת "ביקורות פתע" בעמותות ובחברות לתועלת הציבור. חשוב לזכור: עמותה שמחזורה עולה על עשרה מליון שקלים - מחויבת במינוי מבקר פנים
 
בתחילת חודש פברואר הבא עלינו לטובה נכנסים לתקפם תיקונים בחוק העמותות ובחוק החברות לתועלת הציבור. התיקון החשוב והמעשי ביותר הוא מינוי מפקחים מטעם רשמי העמותות וההקדשות, שתפקידם לערוך ביקורות פתע בכל עת סבירה במקום הפעילות של העמותה או החברה ולדרוש מעובד, נושא משרה, בעל תפקיד (כולל חבר ועד העמותה, חבר ועדת ביקורת או המבקר הפנימי, המנהל הכללי, משנהו, סגנו וכל מנהל הכפוף אליו במישרין) וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה או כל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל מידע או מסמך שיש בידו, לרבות פלט מהמחשב, על פעילות העמותה או החברה לתועלת הציבור.
 
על המפקח לענוד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולהציג – על פי דרישה – תעודה החתומה על ידי הרשם, המעידה על תפקידו וסמכויותיו.
 
במקביל – עומד להיכנס לתוקפו חיוב על כל עמותה שמחזורה הכספי עולה על עשרה מליון שקלים למנות לה "מבקר פנים" בדומה לחובה המוטלת זה מכבר על חברה לתועלת הציבור (חל"צ). מינוי מבקר פנים הוא בסמכות הוועד המנהל של העמותה ובהמלצת ועדת הביקורת ו/או הגוף המבקר.
 
כ"מבקר פנים" יכול לשמש רק רואה חשבון, עורך דין, בעל תואר אקדמי – אשר לו ניסיון של שנתיים לפחות בעבודת ביקורת או שהשתתף בהשתלמות מקצועית שאושרה ע"י ועדה לענייני השתלמויות.
 
הדרישה למינוי מבקר פנים הינה בנוסף לוועדת הביקורת.