מסמכי רשם העמותות. אילו מסמכים יש להגיש וממה יש להיזהר?

מסמכי רשם העמותות. אילו מסמכים יש להגיש וממה יש להיזהר? רו"ח א. סנדרוביץ בטור כלכלי.

בטורי הקודם בחודש שעבר התחלתי לעסוק בשאלת המיסמוך החשובה בעמותות. ציינתי את חובת ניהול העמותה בכתב, את נהלי השפה, ואת הטפסים המקוונים. כפי שציינתי בטור זה אשתדל, להעלות בצורה ברורה את תשעת המסמכים אותם מחוייבת העמותה להגיש לרשם העמותות [על רשם העמותות, ו'טיפים' לקראת המפגש אתו ראה טור נפרד].

כאמור, חלה חובה למלא את הטפסים המקוונים המופיעים באתר רשם העמותות [ראה קישור בטור קודם] ולהגיש אותם כפלטים חתומים.

אילו מסמכים יש להגיש?

א.       הודעה על שינוי מען העמותה. לעיתים רשומה העמותה בכתובת של מייסדה וברבות הימים היא זוכה לבניין ומשרדיה פועלים בו. חובה על חברי הוועד לציין את הכתובת החדשה.

ב.       הודעה על מינויים: כאשר מתחלפת וועדת הביקורת או הגוף המבקר, או כאשר מועד פקיעת כהונתם הגיע חלה חובה לדווח על כך לרשם העמותות. גם רואה החשבון הקבוע של החברה שהוחלף מחייב דיווח לרשם.

ג.        כאשר החליטה האסיפה הכללית או הוועד לשנות את תקנון העמותה חלה חובת הגשת פרוטוקול האסיפה. מקרה אמור גם במקרה בו החליטה האסיפה לשנות את שמה או את מטרותיה של העמותה.

ד.       כל החלטה של האסיפה כללית בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה. ובמילים אחרות: שינוי או העברה מתפקיד של אחד מהחותמים.

ה.       כל מי שניהל עמותה אי פעם מצא את עצמו קרוב לוודאי בתוך סיטואציה בה העמותה נתבעת למשפט. על פי רוב סובב הדין ודברים סביב שאלת משכורות, אך גם שאלות משפטיות אחרות כמו נזיקין, ירושה, גביית חוב, נכסים וכו' מגיעות לבית המשפט. במקרה בו נתבעה העמותה, או שנתבע אחד מחבריה בשל היותו חבר הוועד, חלה חובה להגיש הודעה על כך לרשם העמותות. ההודעה תכלול את שמות שני הצדדים המתדיינים, את בית המשפט אליו הוגשה התביעה, העילה שבגינה הוגשה התביעה, ומספר ההליך.

ו.        דוחו"ת כספיים: פירוט חמשת מקבלי השכר הגבוהים [אפרופו שיאני השכר שפורסמו באחרונה בתקשורת...], דין וחשבון מפורט על תרומות, וגם הודעה על תרומה מיוחדת מישות מדינית זרה [סעיף 36א]

ז.        דו"ח מילולי: העמותה מקיימת דו"ח מילולי של האסיפה. הכל נכתב לפרוטוקול ואותו יש להגיש לרשם העמותות. חשוב לציין כי חובת הגשת הדו"ח המילולי חלה על כל עמותה ואין הבדל בין עמותה בעלת מחזור פעילות נמוך או גבוה.

ח.       פרוטוקול החלטה האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי והמילולי שצויין לעיל, בצירוף הדוחו"ת הנ"ל. יש לצרף גם את המלצת וועדת הביקורת או הגוף המבקר לגבי הדו"ח הכספי והמילולי בצירוף חוות דעת רואה החשבון של העמותה.

ט.       אם העמותה החליטה לפרק את עצמה ומינתה מפרק, עליה להגיש את הפרוטוקול בו מצויה החלטה זו.

כאמור בטור הקודם, הדוחו"ת הנ"ל נדרשים להיות מוגשים בשפה העברית ואין כל אפשרות להגישם בשפה אחרת גם אם הם חתומים על ידי נוטריון.

מאחר שסעיפים אלו כוללים פרטים לא מעטים ושאלות שנשאלות על ידי חברי עמותה שונים, אשתדל להרחיב מעט בטורי הבא ולהתמקד במספר סעיפים הדורשים בירור מעמיק יותר.