כתיבה והגשת המסמכים לרשם העמותות

כמה חשוב לכתוב הכל: רו"ח סנדרוביץ על נהלי כתיבה, ועל הגשת המסמכים לרשם העמותות – חלק א.

החודש אבקש לייחד את טורי לשני נושאים השייכים למסמוך. הנושא הראשון הוא 'קיום נהלים בכתב'. השני הוא 'הגשת מסמכים לרשם העמותות'. נושא זה מעט רחב, ועל כן אציין מספר כללים בסיסיים בטור זה, אך אסיים לכסות את כולו רק בטור הבא ב"ה.

קיום נהלים בכתב

בית כנסת המתנהל כעמותה, נדרש לקיומם של נהלים מקצועיים ומפורטים בכתב. כלומר כל פעילות העמותה נדרשת להיות מגובה במסמכים. כך למשל נוהל קבלת העובדים לעמותה, נוהל ההתקשרות עם הספקים, נוהל נוכחות העובדים, נוהל מתן מלגות, ונוהל 'קופה קטנה'. 

חושב לציין כי רשם העמותות בודק את קיומו של קובץ נהלים בכתב, ועל כן מומלץ מאד להיות ערוך לביקורת כזו.

הגשת מסמכים לרשם העמותות

אחד הדרישות הקרדינאליות ביותר בחוק העמותות הוא הגשת המסמכים לרשם העמותות. לא מעט רואי חשבון ועורכי דין, מתפרנסים מטעויות שביצעו עמותות שלא הגישו כלל או שלא הגישו באופן תקין את המסמכים הנדרשים.

עוד קודם שאגע ברשימת המסמכים אותם יש להגיש, אציין כי את המסמכים יש להגיש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד תוך ציון שמות החותמים.

אם מסיבה כל שהיא לא מוגשים המסמכים המקוריים, ניתן להגיש העתק שלהם בתנאי שהוא חתום כ"העתק נאמן למקור" כלומר, בחתימתם של עורך דין או רואה חשבון.

בשנת 2009 תוקנה תקנה כי חלה חובה להגיש לרשם העמותות את הדיווחים על גבי טפסים כפי שנקבעו בתקנות. את הטפסים האלו ניתן למצא ברשת האינטרנט באתר רשם העמותות.

שפה

במדינת ישראל נוהגות שתי שפות רשמיות: עברית וערבית. מכאן שיש להגיש את המסמכים רק באחת משתי השפות הללו. השפה האנגלית על אף שמישותה הרבה אינה יכולה להחליף את אחת מהשפות הנ"ל.

במקרים מיוחדים, אפשר להגיש את המסמכים בשפה האנגלית, אך זאת בתנאי שמצורף עליהם תרגום מלא וחתום על ידי שני חברי ועד בעברית, המהווה לדידם את הנוסח המחייב. אם הם אינם חתומים על התרגום, לא יקבל רשם העמותות את המסמכים גם אם אישר אותם נוטריון.

טופס מקוון

 כפי שכבר הזכרתי החל מדצמבר 2009 חלה חובה להמציא לידי רשם העמותות את הטפסים באמצעות הרשת המקוונת. מהו טופס מקוון? טופס מקוון הוא טופס אותו ניתן למלא מול המחשב, כאשר עם סיום הצבת הפרטים נדפיסים את הדף, ומחתימים שנים מחברי הוועד בחתימות מקוריות. את הטופס שולחים בדואר או באמצעות רואה החשבון ללשכת רשם העמותות.

סדר הפעולות

נכנסים לאתר רשם העמותות, ומחפשים את הלינק המציע 'טפסים מקוונים להדפסה'. לאחר קבלת הרשימה בוחרים את הטופס הרצוי ומזינים את הפרטים לתוכו.

כדי להקל עליכם אני מצרף את הקישור הישיר. ניתן למצא באתר הסברים נוספים בנושא.

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/services/TfasimMekuvanimnew.htm