פרטים

לביהכנ"ס שנבנה והולך יכנסו בע"ה השנה חודש אדר 
דרוש מנציח עבור אוצר הספרים 
שיתבסס אי"ה וירחיב את גבולתיו 
ניתן להנציח עש יקירכם בכל סכום שהוא ספרים נדרשים 

 

תלמוד ירושלמי

תורת כהנים

ראשונים

תרומת הדשן

שיטה מקובצת

חידושי המאירי

תוספות רי"ד

ספר המספיק מר' אברהם בן הרמב"ם

שו"ת הרשב"א

אחרונים

חידושי רעק"א

חידושי חת"ס

חידושי הצל"ח

שפת אמת עהש"ס

חידושי הגר"ח על הש"ס \הר"מ

חידושי מרן רי"ז הלוי

קהילות יעקב

קובץ שיעורים \הערות

חידושי ר' שמעון הכהן

קצות החושן

נתיבות המשפט

 אורים ותומים

פוסקים

לבוש

 עולת שבת

תוספת שבת

נהר שלום

 חמד משה

 מטה אפרים

 מטה משה

דרך החיים

בגדי ישע

מאמר מרדכי

 ערוך השולחן

קצות השולחן

 תהלה לדוד

מאור השבת

מנחת שלמה

 שולחן שלמה

אגלי טל

מעשה רב

בדי השולחן

 פרי תואר

כריתי ופלתי

שותים

שו"ת רעק"א

שו"ת חת"ס

שו"ת נודע ביהודה

שו"ת אגרות משה

שו"ת מנחת יצחק

מוסר

 ספרי החפץ חיים


יצירת קשר

ישראל הירשמן
0533180729
מודיען עילית
מייל: 3180729@gmail.com
nopic